0

მომხმარებელი

წესები და პირობები

გამარჯობა!

ამ დოკუმენტში თქვენ ეცნობით საიტის გამოყენების წესებსა და პირობებს, საგარანტიო მომსახურებისა და პროდუქციის მიწოდების წესების შესახებ ინფორმაციას.  თუ სარგებლობთ ჩვენი ვებგვერდით, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით მათ. 

კანონმდებლობისა და კომპანიის შიდა პოლიტიკის ცვლილებასთან ერთად, ვიტოვებთ უფლებას, შევიტანოთ ცვლილებები საიტის კონტენტში, რასაც თქვენ, როგორც საიტის მომხმარებელი, უპირობოდ ეთანხმებით.

 

გამოყენების წესები და პირობები

საიტზე რეგისტრაციით თქვენ გვანიჭებთ უფლებას, რომ დაგიკავშირდეთ ელექტრონულად და მოგაწოდოთ კომპანიის პროდუქციასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ინფორმაცია.

აკრძალულია კომპანიის სავაჭრო ნიშნის და სხვა საავტორო უფლებით დაცული კონტენტის გამოყენება სხვა საიტებზე, მეტა თეგებში, ბეჭდურ მედიაში ან სხვა საინფორმაციო სივრცეში, კომპანიასთან წინასწარი წეროლობითი შეთანხმების გარეშე.

პროდუქციის გაყიდვა მაღაზიაში და ონლაინ მაღაზიებში ერთდროულად ხდება, ამიტომ არის ალბათობა, რომ საიტზე პროდუქტის კალათაში დამატების დროს ის მაღაზიაში გაიყიდოს. ამის თაობაზე კომპანია ინფორმაციას მოგაწვდით შეკვეთის გაფორმების პროცესში.

იმ შემთხვევაში, თუ სისტემისგან უარი მიიღეთ ტრანზაქციის განხორციელებაზე თქვენ ამის შესახებ დაუყოვნებლივ გეცნობებათ, ასევე განგემარტებათ ტრანზაქციის განხორციელებაზე უარის მიზეზი. 

კომპანია ვალდებულია, ზედმიწევნით შეასრულოს მომხმარებელთან ნაკისრი ვალდებულება შეკვეთის დროულად დამუშავებასა და მიწოდებაზე.

შეკვეთის გაფორმებამდე მომხმარებელი ვალდებულია, გაიაროს რეგისტრაცია/ავტორიზაცია. საიტზე რეგისტრაციით თქვენ ეთანხმებით მოცემულ წესებსა და პირობებს და თანხმობას აცხადებთ, რომ დაიცავთ მათ.

გთხოვთ, არ გაასაჯაროოთ თქვენი საიდენტიფიკაციო სახელი (username) და პაროლი. კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას სხვა პირის მიერ მომხმარებლის სახელის და პაროლის გამოყენებაზე. 

მომხმარებელი ვალდებულია, კომპანიას  მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია, რათა შეკვეთის ადრესატამდე მიწოდება მოხდეს სრულყოფილად, შესაბამის ვადებში.

საიტზე ფასები მოცემულია ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ის ჩათვლით. ფასები, შეთავაზებები და აქციები შესაძლებელია შეიცვალოს ნებისმიერ დროს, კომპანიის მიერ. 

 

კონფიდენციალურობა:

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი საიტის მომხარებლების პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა. თქვენი პერსონალური მონაცემები სრულად იქნება დაცული შემთხვევითი ან განზარახი უკანონო დამუშავების, დაკარგვის, განადგურების, შეცვლის, გამჟღავნების, მოპოვების ან გამოყენებისაგან. 

თქვენ ვალდებული ხართ, არ გამოიყენოთ ისეთი ავტომატური საშუალებები, რომელთაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ჩვენს უსაფრთხოებასა და დაცულობას. კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას მესამე პირების მიერ თქვენი მონაცემების არასანქცირებულ წვდომაზე.

 

მიწოდების წესები და პირობები:

მიწოდების წესები და პირობები ვრცელდება ყველა იმ შეკვეთაზე,  რომელიც განხორციელდება შპს MBC-სა და მომხმარებელს შორის საიტზე www.mbc.ge

მიწოდების ტარიფები:

თბილისის მასშტაბით 1000 ლარამდე ღირებულების შეყიდვის განთავსებისას,  მიწოდების საფასური შეადგენს 5 ლარს. 1000 ლარზე მეტი ღირებულების ნივთის შეძენის შემთხვევაში, შეძენილ ნივთს უფასოდ მოგაწოდებთ.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ რეგიონებში ტრანსპორტირების ღირებულება განისაზღვრება მიწოდების ადგილის მიხედვით.

თბილისის ფარგლებში კურიერი სასურველ ნივთს მოგაწოდებთ საიტზე შეკვეთის განთავსებიდან არაუმეტეს 3 დღის, ხოლო რეგიონებში არაუმეტეს 7 დღის განმავლობაში. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ კურიერის მომსახურებაში არ შედის ნივთის სახლის კარამდე მიტანა.


 

საგარანტიო პირობები

შესაძლო გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს და მომსახურების წესებს.

საგარანტიო მომსახურება:

საგარანტიო  მომსახურება გულისხმობს ნივთის უფასო შეკეთებას  (თუ ნივთი არ კეთდება მის შეცვლას, ან ალტერნატივის შეავაზებას) საგარანტიო პერიოდში, საგარანტიო ტალონის საფუძველზე, რომელიც ნივთის შეძენისას ივსება კომპანიის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ. მომსახურება ხორციელდება მწარმოებლის მიერ ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში მწარმოებლის მიერ დადგენილი საგარანტიო პირობების შესაბამისად  მაღალკვალიფიციური ტექნიკოსების მიერ.

ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, პროდუქტი წარედგინება ავტორიზებულ სერვისცენტრს. პრობლემის დადასტურების შემთხვევაში, პროდუქტი ექვემდებარება შეცვლას ან შეკეთებას შესაბამისი პროცედურების დასრულებისთანავე, ამავე სერვის ცენტრის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. 

ნივთი მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს დაუზიანებელი ყუთით, სრული შეფუთვით, კომპლექტაციითა და ყოველგვარი მექანიკური დაზიანების, ასევე ფიზიკური დეფექტის და ნაკაწრის გარეშე.

შეკეთების ვადა განისაზღვრება შესაკეთებელი მოწყობილობის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში წარდგენიდან არაუმეტეს 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღით. 

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა კომპანიაში უნდა წარადგინოს კომპანიის საგარანტიო ტალონი.

საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნას მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები ნივთზე თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.

მყარი დისკის ან/და სხვა სახის დაზიანების შემთხვევაში სერვის ცენტრი პასუხისმგებლობას იხსნის მასში ჩაწერილი ინფორმაციის დაკარგვაზე.

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება, შემდეგ შემთხვევებზე:

გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, ხუთ პიქსელამდე დაზიანებაზე, აქსესუარებზე, იმ შემთხვევაზე, თუ მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით, ასევე სითხით გამოწვეულ დაზიანებაზე.

ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი (განსხვავების დაფარვით) ღირებულების, შეცვლის მომენტში გაყიდვაში არსებული ნივთით.

შეცვლისას ნივთის ღირებულება განისაზღვრება მისი შეძენისას გადახდილი ფასით. 

ფორსმაჟორული მდგომარეობისას, მომხმარებელთან შეთანხმების გარეშე კომპანია უფლებამოსილია შეიტანოს კორექტივები წინამდებარე პირობებში, საგარანტიო ვალდებულებებსა და სარემონტო ვადებში.

წინამდებარე საგარანტიო პირობები ძალაში შედის პროდუქტის გაყიდვის მომენტიდან.

ონლაინ შესყიდვისას, პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს. პროდუქტის შეცვლა შესაძლებელია მისი მიწოდებიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში. 

ინტერნეტ მაღაზია არ იბრუნებს და არ ცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი საჭიროდ აღარ მიიჩნევს მის ფლობას, ნივთი არ ამართლებს მის მოლოდინს ან სხვა მსგავსი მიზეზების გამო. 

მადლობა, რომ აგვირჩიეთ!

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.

შესვლა

აღდგენა

თქვენ მიუთითეთ არასწორი ელ-ფოსტა

პაროლის შეცვლა

თქვენ მიუთითეთ არასწორი ელ-ფოსტა
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლები არ ემთხვევა

რეგისტრაცია

თქვენ მიუთითეთ არასწორი ელ-ფოსტა
პირადი ნომერი უნდა შედგებოდეს 11 ციფრისგან
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლები არ ემთხვევა
თქვენ მიუთითეთ არასწორი ელ-ფოსტა
პირადი ნომერი უნდა შედგებოდეს 11 ციფრისგან
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლები არ ემთხვევა

შეკვეთა ვერ გაიგზავნა